0

Algemene voorwaarden

Op al onze verkopen gelden de onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Breda d.d. 23-12-1992 nr. 214/92. 

U kunt deze voorwaarden ook bekijken en opslaan als .PDF door hier te klikkendw_voorwaarden.pdf

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen en Displaywinkel. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke zaak door Displaywinkel schriftelijk is bevestigd. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienstzijnde derden binden Displaywinkel niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Displaywinkel van welke aard ook. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DisplaywinkeL met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, een dergelijke zaak met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Displaywinkel een opdracht verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op de website zijn exclusief BTW en exclusief evt. verzendkosten. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Aan drukfouten, vergissingen en veranderingen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Het bij de bestelling door opdrachtgever genoemde bestelnummer is in voorkomende gevallen van doorslaggevend belang bij de levering van artikelen. Indien deze binnen 2 weken in originele staat en verpakking retour gezonden worden, ontvangt u een creditnota. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

Opdrachten

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Display- winkel alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden indien Displaywinkel dit wenst. Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6:265 B.W. evenals in alle andere artikelen op dat gebied. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Displaywinkel eerst na schriftelijke acceptatie. Voor export naar het buitenland dient door opdrachtgever voor een minimum van € 100,- aan goederen te worden besteld. De klant dient een afleveradres op te geven waar tijdens kantooruren de bestelling afgeleverd kan worden. Displaywinkel kan geen inlichtingen doen over de invoer- en douanevoorschriften in het exportland en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, opdrachtgever verbindt zich hierover zelf inlichtingen in te winnen.

Uitvoering van een opdracht

Alle goederen worden zo snel mogelijk vervaardigd en geleverd. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Displaywinkel, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt. Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Door Displaywinkel geleverde goederen blijven eigendom van Displaywinkel totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever zal de hem geleverde goederen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet vervreemden, verpanden of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht brengen. Onverminderd de overige rechten van Displaywinkel in deze algemene voorwaarden is Displaywinkel gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te (doen) demonteren en tot zich te nemen. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Displaywinkel en de verplichtingen van de opdrachtgever ten opzichte van Displaywinkel onmiddellijk opeisbaar zijn. Adressen van opdrachtgevers worden door Displaywinkel in een geautomatiseerd bestand opgenomen. Na schriftelijk bezwaar van een opdrachtgever zal verwijdering van de gegevens plaatsvinden.

Betalingen

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Displaywinkel moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15 % van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,-.

Intellectuele eigendom

Alle door Displaywinkel verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, foto's, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Displaywinkel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Displaywinkel behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Reclames, garanties en teruggaverecht

Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn verliest u uw aanspraken op garantie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Displaywinkel als bindend. Indien Displaywinkel een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij dit kosteloos herstellen. De garantieverplichting vervalt, indien de gekochte artikelen zonder voorafgaande toestemming van Displaywinkel door derden worden veranderd of gerepareerd. Kleuren van artikelen geleverd door Displaywinkel, kunnen afwijken van de weergegeven kleuren op de website van Displaywinkel. Reparatierekeningen van derden worden slechts aanvaard, indien wij voorafgaande aan de reparatie toestemming daartoe hebben verleend. Recht van teruggave bestaat alleen bij artikelen die gebreken vertonen, of bij gerechtvaardigde reclamaties. Van foutieve leveringen worden telefonische bestellingen uitgesloten, daar hierbij sprake kan zijn van een overbrengingsfout. Een artikel kan slechts worden geruild in overleg met Displaywinkel. Bij foutieve opgave van het afleveradres wordt bij retourzendingen het goederenbedrag teruggestort, de verzendkosten worden niet vergoed. Om foutloze levering te waarborgen, stellen wij voor bestellingen steeds schriftelijk of per mail aan ons door te geven. Voor teruggezonden artikelen leveren wij in ruil andere artikelen of het betaalde goederenbedrag wordt teruggestort, de door de klant gemaakte verzendkosten bij retournering worden niet vergoed, in enkele gevallen worden de dooor ons gemaakte verzend- en verpakkingskosten in mindering gebracht bij door de klant verkeerd bestelde displays. Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele terugzending van goederen kan uitsluitend plaatsvinden na overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon en plakadres. 

Aansprakelijkheid

Displaywinkel draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Displaywinkel te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. Opdrachtgever is gehouden Displaywinkel schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Displaywinkel instellen terzake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten. Displaywinkel aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Displaywinkel zal ook in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van Displaywinkel voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Geschillen

Op alle overeenkomsten en transacties van Displaywinkel is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen dan ook worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Bevoegde rechtbank is de rechtbank te Breda.

Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Displaywinkel.